ข้อมูลเปิด

ข้อมูลเปิด (Open Data) อ้อยและน้ำตาล เป็นข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านอ้อยและน้ำตาล รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของไทยที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าด้านการเกษตรเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้ทัน กับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้นวัตกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ข้อมูลอ้อยและน้ำตาล จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการสามารถนำใช้ประโยชน์และปกป้องผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปทำการต่อยอด หรือวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์อื่นๆ ได้ต่อไป

กลุ่มข้อมูล
ข้อมูลทางสถิติ
จำนวนข้อมูลยอดดาวน์โหลด
จำนวน 238
จำนวนข้อมูลองค์ประกอบรวม
  • จำนวนชุดข้อมูล 3
  • จำนวนกลุ่มข้อมูล 4
  • จำนวนหมวดหมู่ 2
จำนวนข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดตามประเภทผู้ใช้งาน
จำนวนข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดตามประเภทไฟล์
จำนวนข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดตามหน่วยงาน
จำนวนข้อมูลที่มีการดาวน์โหลดตามหมวดหมู่