พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: ความชื่น (เฉลี่ยต่อปี) ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ (ตัน/ไร่)

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).