ข้อมูล API ด้านข้อมูลพยากรณ์ดัชนี

ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณน้ำตาล , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีพื้นที่ปลูกอ้อย , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากใบอ้อย , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีราคาน้ำตาลในประเทศ (ระดับประเทศ) , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีปริมาณอ้อยไฟไหม้ , ข้อมูลพยากรณ์ดัชนีกากน้ำตาล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลด้าน API
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@ocsb.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 16 สิงหาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 สิงหาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar admins
สร้างในระบบเมื่อ 16 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 16 สิงหาคม 2565